Een plakkende Widget toevoegen aan je WordPress website (Q2W3 Fixed Widget)

WP Handleiding – Algemene voorwaarden (versie februari 2016)

1. Definities

WP Handleiding (wij, ons): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. WP Handleiding is een handelsnaam van WP Masters B.V., een besloten vennootschap gevestigd in Amsterdam aan de Tweede Kostverlorenkade 19 – 3 (1052 RL) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62185160. Email: contact@wphandleiding.nl;

Producten: alle eBooks, ePUB bestanden, PDF bestanden, diensten en/of andere producten die wij nu of in de toekomst aanbieden;

Website: de website www.wphandleiding.nl

2. Waarop zijn deze van toepassing?

WP Handleiding verstrekt eBooks en daaraan gerelateerde diensten via haar website. Met deze algemene voorwaarden willen we inzicht geven in de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze diensten. Deze voorwaarden zijn daarom van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten, tenzij daar uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Indien je dit wenst, zullen wij deze algemene voorwaarden op jouw verzoek kosteloos per e-mail of per gewone post naar je toesturen.

3. Welke diensten bieden wij?

In de WP Handleiding winkel kun je eBooks en PDF’s kopen tegen een gespecificeerd tarief. Deze producten worden tijdelijk aangeboden en zijn na aankoop onbeperkt te lezen op e-reader, tablet smartphone of computer.

4. Hoe koop ik de eBook in de WP Handleiding winkel?

Aankopen via de WP Handleiding winkel kunnen direct online worden betaald via iDEAL, Paypal of met een creditcard. Bij het bestellen van eBooks in deWP Handleiding winkel wordt het verschuldigde bedrag afgerekend door middel van een reguliere iDEAL-, Paypal- of online creditcardtransactie.

5. Kun je je nog bedenken na het afsluiten van een abonnement, of het bestellen van producten?

Je kunt binnen 14 dagen (vanaf de dag dat je een aankoop hebt gedaan in de WP Handleiding winkel) de gesloten overeenkomst kosteloos herroepen, zonder opzegtermijn. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. Als je binnen deze termijn de overeenkomst herroept, krijg je het bedrag dat je dan al hebt betaald volledig terug, binnen 14 dagen na herroeping. De terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze als de wijze waarop je hebt betaald.

Als je inmiddels de aangekochte eBooks hebt gedownload, kun je niet meer gebruik maken van dit herroepingsrecht. Je kunt dan dus niet meer kosteloos je product retourneren. Wij zijn dan immers met jouw toestemming begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en hebben je de eBooks laten downloaden. Door het downloaden van eBooks stem je er dan ook uitdrukkelijk mee in dat wij je toegang geven tot de eBooks binnen de 14 dagen herroepingstermijn en dat je daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van je bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht kun je een e-mail sturen naar contant@wphandleiding.nl, onder vermelding van het door jou voor de aanmelding op de website gebruikte emailadres.

Eventuele kosten die gemaakt moeten worden doordat je op een geldige manier wil opzeggen zoals hier beschreven, nemen wij voor onze rekening. Eventuele verzendkosten voor het terugsturen van fysieke producten komen echter voor jouw eigen rekening.

6. Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van de eBooks?

Het abonnement is bestemd voor consumenten, voor eigen gebruik. Ander gebruik is niet toegestaan.

7. Hoe worden de producten zoals eBooks etc. geleverd?

De eBooks worden ter beschikking gesteld door middel van het aanbieden van een downloadlink naar een bestand in het PDF of ePUB formaat. Dit bestandsformaat is te gebruiken op de meeste e-readers, tablets, smartphone en computers. Eventuele andere producten die wij leveren of verstrekken worden geleverd op een wijze en binnen een leveringstermijn als bij het betreffende product is vermeld.

8. Wat mag je wel en niet doen met eBooks en producten?

De eBooks kun je gebruiken zolang je wilt. Wel is het zo dat we bepaalde beperkingen opleggen aan het gebruik van de eBooks, net zoals veel andere aanbieders van eBooks. Dit doen wij onder andere om piraterij tegen te gaan. Je krijgt de eBooks dan ook niet in eigendom, maar je verkrijgt op de producten een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie.

Je mag onze producten alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wat je niet mag doen met onze producten, zowel tijdens het abonnement als daarna:

 •         het kopiëren, veranderen, rippen, uitlenen of op een andere manier aan een derde ter beschikking stellen;
 •         het reverse-engineeren, decompileren, demonteren, modificeren van of het creëren van afgeleide werken;
 •         het omzeilen van de technologie die wij, onze licentiegevers of derden gebruiken voor de beveiliging van onze eBooks;
 •         het verhuren van onze producten of enig onderdeel daarvan;
 •         het omzeilen van door ons toegepaste lokale beperkingen, of het verwijderen van watermerken;
 •         het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen of aanduidingen van andere intellectuele eigendomsrechten.

 

9. Wat kun je doen als je een klacht hebt over onze diensten?

De door ons ter beschikking gestelde producten moeten voldoen aan hetgeen je op grond van de overeenkomst mag verwachten.

Indien je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent over ons, of een klacht hebt met betrekking tot een eBook, dan vragen we je binnen een redelijke tijd na het ontstaan hiervan melding te maken door een e-mail naar ons te sturen. Als je klacht gegrond is (en het dus niet gaat om geringe en/of in onze branche gebruikelijke afwijkingen) dan zullen wij zo snel mogelijk zorgen voor een goede levering, herstel, vervanging, of, naar onze keuze, restitutie van betaalde bedragen.

10. Nieuwsbrieven

Je ontvangt maximaal 4 nieuwsbrieven per maand en je kan je hiervoor te allen tijde afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief of via je accountinstellingen.

11. Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Het gebruik van onze eBooks is voor jouw eigen risico.

Wij aanvaarden alleen aansprakelijkheid voor directe schade die jij eventueel zou lijden tot maximaal het bedrag dat je hebt betaald voor het betreffende abonnement of het eBook waardoor jij die schade hebt geleden.

Je kunt ons niet aansprakelijk stellen voor:

 • schade die het gevolg is van een overmachtssituatie; (situaties zoals brand, overstroming, werkstaking, tekortkomingen van onze toeleverancier(s) of van andere derden, en het niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van producten of diensten);
 • externe toepassingen zoals banners en hyperlinks, of advertenties van derden op onze website;
 • schade die inherent is aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische stortingen, onderbrekingen of vertragingen in de levering van onze producten en/of informatie;
 • informatie die of advies dat je, mondeling of schriftelijk, van ons hebt ontvangen. Zo’n informatie of advies creëert geen garanties van onze kant;
 • indirecte schade;
 • schade die onze verzekering niet dekt.

12. Wat zijn de overige voorwaarden?

Eventueel door jou verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt om de overeenkomst uit te voeren.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten moet je 18 jaar of ouder zijn.

Speciale aanbiedingen kunnen voor een beperkte duur geldig zijn. Als dit zo is dan zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden. Aanbiedingen van bepaalde producten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen in relatie tot de eBooks en op de website blijven berusten bij WP Handleiding.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om wat voor reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dat geen invloed op de rest van de algemene voorwaarden. Alle andere bepalingen blijven dan gewoon bestaan.

Van tijd tot tijd kunnen wij, naar eigen inzicht, besluiten wijzigingen aan te brengen in de diensten die via de WP Handleiding winkel worden verstrekt, en deze algemene voorwaarden aanpassen.

Als wij wijzigingen in onze algemene voorwaarden aanbrengen die van wezenlijk belang zijn voor jou, zullen we je hierover informeren op onze website. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van onze service aanvaard je deze wijzigingen.

Op deze algemene voorwaarden en op al onze orders, aanbiedingen, leveringen en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Blijf op de hoogte van het laatste WordPress nieuws.

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.